17.Srp 2022
Vzdělání, věda a výzkum

Bez kvalitní výchovy mladých dnešní problémy nevyřešíme, ale další si v budoucnosti přivodíme. Chceme vzdělané lidi, kteří budou rozumět světu kolem sebe a rozumět sami sobě.

Praha je kulturním, vzdělanostním a společenským centrem České republiky. Tomu však neodpovídá stav školství, do něhož se promítá celostátní krize vzdělanosti. Děti a mládež jsou od mateřských školek po vysoké školství vzdělávány podle dávno překonaných konceptů a přístupů. Ve školách učí děti, co si mají myslet, ne však, jak mají myslet. Ze společnosti se vytrácí etika, což vede k řadě často až fatálních společenských problémů. V důsledku hrubých chyb minulých politických reprezentací a podceňování významu vzdělání máme ve městě nedostatečné kapacity mateřských, základních a středních škol a o nic lépe na tom není ani vysoké školství. Velmi rozdílná je úroveň vzdělání mezi jednotlivými školami. V dobrém stavu v hlavním městě není ani školská infrastruktura, která trpí dlouhodobým podfinancováním. Při výstavbě nových obytných celků není pamatováno na zajištění potřebných kapacit pro mládež v mateřských, základních a středních školách. Neumožníme takové změny územního plánu, které by zrušily plochy určené k budování školské infrastruktury.

Od mateřské školy do maturity

Zajistíme dostatečné kapacity v předškolních a školních zařízeních od mateřských školek po střední školy.

Z financí města budeme podporovat nákupy nových technologií pro výuku i vybavení školních zařízení.

Zavedeme nadstandardní měřitelná kritéria kvality jednotlivých škol a na základě jejich plnění budeme každý rok přispívat na platy učitelů a zaměstnanců.

Chceme prosazovat výuku etiky na všech stupních škol.

Budeme prosazovat výchovu dětí v duchu tradičních hodnot naší kultury. Odmítáme infantilizaci a samozvané zbavování svéprávnosti mladých dospělých.

Chceme vytvořit podmínky a pobídky pro navýšení počtu církevních škol.

Podpoříme učňovské školy, pro které budeme požadovat model duálního vzdělání.

Budeme financovat pražské soutěže v přírodních vědách, umění, společenských vědách a úspěšným žákům a studentům budeme spolufinancovat jejich další vzdělání na nejlepších školách.

Vybudujeme v Praze všem dostupné inovativní technologické centrum, kde zájemci budou moci pod odborným dohledem realizovat svoje projekty.

Cílenými programy se budeme snažit mazat handicapy dětí ze sociálně slabých rodin.

Jakékoli bonusy nad běžný standard budou dostupné pro všechny mladé lidí ve školách na území Prahy.

 

Od maturity do promoce

Chceme zahájit dialog se všemi pražskými vysokými školami s cílem zlepšit jejich fungování ve městě.

Za aktivní podporu vysokých škol budeme požadovat, aby se v rámci svých možností zapojily do spolupráce s městskými školními institucemi.

Osobnosti a jejich nápady rozhodují

Chceme zahájit široký dialog s Akademií věd o spolupráci s pražskými školami a vzdělávacími zařízeními.

V rámci kompetencí města budeme pomáhat při investicích a rozvoji ústavů Akademie věd České republiky a jejich činnosti.

Budeme financovat propagaci vědy a výzkumu pražských vědeckých pracovišť v našich školách.

Po státu budeme požadovat:

Reformu školství, která bude všestranně rozvíjet osobnost mladých lidí a reflektovat potřeby současného světa včetně kritického myšlení. Ze základních škol musí vycházet mladí lidé, kteří zvládají základní kulturní techniky.

Zavedení povinné výuky etiky do všech stupňů škol.

Výrazné investice do pražského školství.

 

SDÍLET