21.Srp 2022
Doprava

Bez potřebné infrastruktury se zlepšení nedočkáme.

Infrastruktura pro MHD

Do konce volebního období dokončíme výstavbu 1. provozního úseku trasy metra D Pankrác – Olbrachtova, zahájíme výstavbu dalších úseků do Písnice a dokončíme přípravu trasy D z Pankráce na Náměstí Míru.

Výrazně zrychlíme přípravu a realizaci výstavby nových tramvajových tratí. Za prioritu považujeme vybudování tramvajové trati v horní části Václavského náměstí s propojením do Vinohradské třídy, na náměstí I. P. Pavlova a před Hlavní nádraží. Intenzivně budeme pracovat na přípravě tramvajové tratě z Podbaby do Suchdola.

Zahájíme výstavbu zlíchovského tramvajového mostu.

U tramvajových a vybraných autobusových zastávek chceme z důvodu zvýšení bezpečnosti cestujících zavést namísto přechodů pro chodce oblasti přecházení.

Infrastruktura pro individuální automobilovou dopravu

Prioritami bude příprava a realizace staveb městského okruhu a Radlické radiály, u níž budeme usilovat o zahájení stavby.

Radikálním způsobem zlepšíme dopravní situaci v centru Prahy. Klíčovým projektem bude tunel Centrum od Nuselského mostu přes oblast Vinohrad nad Národním muzeem s vyústěním v Holešovicích, díky němuž bude konečně Národní muzeum opět přirozenou součástí Václavského náměstí a bude umožněna radikální proměna ploch dnešní severojižní magistrály.

Pro odstranění deficitu spojení přes Vltavu v severní části města zahájíme projektovou přípravu nízkovodního mostu spojujícího Troju a Prahu 6 v oblasti Podbaby pro automobily, tramvaje, cyklisty a pěší.

Zahájíme projektovou přípravu zbylých částí sběrných silničních radiálních komunikací.

Do oprav stávajících komunikací vneseme pořádek a systém. Pro všechny správce technických sítí zavedeme ohlašovací povinnost plánovaných investic, abychom zamezili opakovaným stavebním aktivitám na stejném místě, což přináší nejenom finanční plýtvání, hlavně to ztěžuje život místním obyvatelům, chodcům i řidičům.

Budeme usilovat o snížení hlukové zátěže ve městě – vypracujeme k tomu systémový projekt Praha – tiché město.

Připravíme a budeme činit nezbytné kroky k výstavbě nového Libeňského mostu a k rekonstrukci mostu Hlávkova. U všech mostů a lávek stanovíme na základě odborných analýz jejich stavu pořadí jejich rekonstrukce. Tragédie s Trojskou lávkou se už nesmí opakovat!

Osobní auta jsou realitou města a musí mít kde parkovat. Proto podpoříme výstavbu nových povrchových i podzemních parkovišť, parkovacích domů a záchytných P+R na okrajích města.

Zavedeme bezpečnostní audit dopravních řešení u všech novostaveb a u stávajících staveb v nejvíce kolizních a nebezpečných místech.

Pěší a cyklistická doprava

Budeme usilovat o rozšíření možností pěší dopravy nejen v centru města, ale i v dalších oblastech s velkým pěším pohybem lidí.

Chceme odstraňovat překážky komplikující pěší přepravu po městě, vrátíme úrovňové přechody namísto podchodů a nadchodů všude, kde to bude možné. Podpoříme vývoj aplikace pro mobilní telefony umožňující vyhledání optimální pěší trasy.

Přehodnotíme některé stávající a připravované vyhrazené pruhy pro cyklisty na silnicích a cyklostezky tak, aby byly skutečně bezpečné a využívané.

Nové technologie

Prioritním projektem bude pořízení nové řídicí dopravní ústředny Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti.

Chceme ve vhodných místech aplikovat nové materiály a technologie pro zlepšení vlastností vozovek (tiché povrchy apod.)

Prosadíme nákup vozidel MHD, která již nepoužívají benzinové a naftové spalovací motory.

Požadavky na státní investice, legislativu a provozní záležitosti

Budeme požadovat urychlení přípravy a realizace zbývajících staveb Pražského okruhu, přičemž za prioritu považujeme výstavbu dálnice D0 v úseku mezi brněnskou dálnicí D1 a Běchovicemi a výstavbu severní části okruhu mezi dálnicemi D7 a D10. Pro omezení obstrukcí diktovaných principem NIMBY (žádná stavba v blízkosti mého bydliště) upravíme Statut hl. m. Prahy tak, aby stanovisko samosprávy vydávalo město, nikoli městská část.

Za prioritní celostátní investici v dopravě považujeme výstavbu sítě vysokorychlostních tratí. Jedině tato doprava za přijatelné ceny může zvětšit oblast denních dojezdových vzdáleností, které zmenší tlak na bydlení v Praze a v přilehlých oblastech Středočeského kraje.

Budeme prosazovat nové stavby regionálních železnic v Praze a okolí, které zlepší dopravní obslužnost metropolitního regionu. Při tom chceme úzce koordinovat postup a spolupracovat s dotčenými obcemi a Středočeským krajem.

Praha musí více využívat právo legislativní iniciativy zejména s cílem omezování nesmyslné byrokracie, zjednodušení složitého stavebního práva a zamezení zneužívání zákona o zadávání veřejných zakázek.

Budeme požadovat, aby stát legislativně umožnil zvýšení plynulosti a bezpečnosti na křižovatkách a přechodech použitím blikajícího zeleného světla.

Vyvineme maximální úsilí o navrácení areálu Hradu zpět do organismu města, budeme od Ministerstva vnitra ČR důsledně vyžadovat odstranění kontrolních míst a dalších komplikací, které ztěžují normální užívání této části Prahy obyvatelům i návštěvníkům města.

Kvalitní projektová dokumentace, fungující městští investoři a systémová kontrola investičních akcí

Každá realizační dokumentace větší stavby (tendrová dokumentace) bude před vypsáním zakázky na zhotovitele díla podrobena komplexnímu auditu, aby byly odstraněny chyby, neekonomická či technicky špatná řešení.

Prosadíme, aby veškerá dokumentace staveb a technologií byla provedena ve standardu BIM (Building Information Modelling; Building Information Management); součástí bude rovněž provozní BIM, který umožní systémové plánování údržby a oprav díla po celou dobu jeho životnosti.

Zásadně zlepšíme kvalitu práce městských investorů. Výraznou změnu v činnosti budeme požadovat zejména po Technické správě komunikací a Dopravním podniku.

Zavedeme jasná pravidla pro průběh a nezávislou cenovou kontrolu investičních akcí. V případě pochybností bude na problémové projekty nebo jejich části proveden forenzní audit a vyvozena osobní odpovědnost.

Co rozhodně nebudeme dělat:

Šikanovat řidiče osobních aut zbytnými řešeními, která narušují plynulost a bezpečnost dopravy.

Zřizovat vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na magistrále a hlavních sběrných komunikacích, kde téměř žádní cyklisté nejezdí.

Používat botičky pro znehybnění auta.

Používat odtahy vozidel s výjimkou případů, kdy vozidlo bude překážkou provozu, nebo nebude respektovat dopředu ohlášené práce na daném místě.

Zakazovat vjezd vozidel do částí města z důvodů jejich zastaralých emisních tříd.

Zpoplatňovat vjezd do centra města.

 

SDÍLET