16.Srp 2022
Péče o životní prostředí

Živá a neživá příroda jsou hodnotami, které překračují rámec života kterékoli lidské generace.

Aglomerace Prahy s rostoucím počtem obyvatel, nárůstem zastavěných ploch, vysokou intenzitou individuální automobilové dopravy, výraznou uhlíkovou stopou a značnou fragmentací krajiny v sobě nese potenciál výrazně zhoršovat podmínky pro život svých obyvatel. Nevoláme po omezování spotřeby a uskromňování obyvatel, ale o racionálním chování ve vztahu k životnímu prostředí kolem nás. Tomu se musí přizpůsobit i servis města pro občany a návštěvníky metropole.

Naší šancí jsou mladí

Zásadní změnu postoje k životnímu prostředí očekáváme od mladých lidí. Chceme podporovat jejich vztah k přírodě a šetrnému chování. Předchozí generace krajinu dobyly a přírodu ovládly. Na nastupující generaci je, aby se s krajinou a přírodou smířila a naučila se s nimi žít.

Ve školách a zájmových spolcích budeme podporovat výchovu mladých k šetrnému vztahu k přírodě.

Chceme navrhnout státu, aby ve spolupráci s městem v Praze vzniklo světové centrum „šestého vymírání“.

Nechceme laciné proklamace a zelený fanatismus, ale uvážené a koncepční kroky s měřitelnými výsledky.

Budeme omezovat oteplování města výsadbou nové zeleně, její kvalitní údržbou a průběžnou obnovou.

Volbou vhodných materiálů a novými stavbami chceme navyšovat potenciál zadržování dešťové vody ve městě.

Budeme zřizovat nové vodní plochy a prvky ve městě.

Podstatně rozšíříme revitalizaci vodních toků a ploch – ve 20. století byla většina potoků na území města regulována a přeložena do betonových koryt, případně zatrubněna. U pražských vodních toků sestavíme žebříček priorit a podle něj budeme potoky postupně revitalizovat, zapojovat do okolního prostředí a tam, kde to bude možné, budeme obnovovat jejich přirozené meandrování.

Přesouvání automobilové dopravy pod zem a navyšování podílu zeleně v parteru ulic.

Ochrana biodiverzity na území města, nekompromisní ochrana biokoridorů a budování nových.

Technické stavby a úpravy pro zvyšování průchodnosti krajiny.

Revitalizace v minulosti těžce poškozených přírodních lokalit a objektů.

Pomoc moderních šetrných technologií.

Město bude reagovat na nejnovější technologické inovace v oblasti péče o životní prostředí, ale bude investovat pouze do těch, které přinesou měřitelné výsledky. Jedná se o podporu budování dobíjecí sítě pro elektromobily, čerpacích stanic na vodík a ekologizaci městské hromadné dopravy. V oblasti bytové výstavby a občanské vybavenosti budeme poskytovat podporu formou úlev z poplatků na energeticky úspornou výstavbu.

Projekt tiché město – necháme zpracovat a následně realizovat projekt odstraňování hlukových zátěží v obytných zónách města. S tím souvisí umisťování dopravy pod zem, využívání nových materiálů pro tiché povrchy, budování protihlukových stěn a podpora stavebních úprav obytných domů a škol pro snížení hluku ve vnitřních prostorách. Budeme usilovat o zákaz jízd vytuněných vozidel na území Prahy.

Likvidace odpadů metodami umožňujícími jejich opakované využití v cirkulární ekonomice. Jedná se například o zálohování PET lahví apod.

Co určitě nebudeme dělat:

Podporovat fanatismus, který je více o politickém boji a osobních zájmech než o skutečné ochraně životního prostředí.

Tolerovat snahy o zastavování volných ploch na úkor zeleně.

Tolerovat ničení zeleně či její špatnou údržbu.

Zavádět poplatky za vjezd aut do města nebo jeho částí.

Účelově šikanovat automobilisty pod záminkou ochrany životního prostředí.

Realizovat omezení jízd starších typů vozidel do města.

Co budeme požadovat po státu

Rozumnou nešikanózní legislativu pro ochranu životního prostředí.

Omezení vlivu účelových spolků zneužívajících nedokonalou legislativu k paralyzování potřebných investic.

SDÍLET