19.Srp 2022
Odolné město

Přirozené monopoly, dopady klimatických změn, strategické technologie a mezinárodní politická situace kladou na hlavní město nové výzvy, na které není dostatečně připraveno. Máme-li Pražanům garantovat spolehlivé fungování města, musíme na to mít nástroje. Jelikož jsme svědky souběhu více krizí současně, nebo krátce po sobě (sucho/záplavy; teroristický útok/pandemie), chceme prosazovat koncepci resilience, tedy připravenosti města na zvládání více krizových situací probíhajících současně, nebo v těsném sledu.

Přirozené monopoly

V minulosti došlo neuváženými privatizacemi, dlouhodobými pronájmy a nevýhodným outsourcováním k situaci, že město nemá provozně či majetkově pod kontrolou části strategické infrastruktury města. Proto podle majetkových a finančních možností budeme usilovat o získání plné kontroly nad strategickou infrastrukturou města a jejím provozováním.

Jedná se zejména o vodní hospodářství, energetiku, nakládání s odpady, infrastrukturu některých bezpečnostních systémů apod. To vůbec neznamená, že zrušíme spolupráci se soukromými společnostmi tam, kde to bude pro město ekonomicky výhodné a bezpečné. Není však přijatelné, aby strategickou infrastrukturu města ovládaly subjekty, které mohou základní funkce města za jisté situace ohrozit.

Dopady klimatických změn – více zeleně a vody ve městě

Je zbytečné stále dokola diskutovat o tom, kdo za měnící se klimatické poměry může. Město musíme zcela konkrétními kroky na realitu měnících se podmínek připravit a negativní dopady omezovat, či zcela eliminovat.

Eliminace rostoucích teplot:

Výsadbou zeleně, prioritně v hustě zastavěných územích, včetně zeleně na pochozích střechách a vertikálních plochách fasád, opěrných zdí, protihlukových stěn apod.

Budováním vodních prvků v ulicích, na náměstích a v parcích a zřizováním nových vodních nádrží.

Používáním vhodných materiálů na povrchy ulic a náměstí (omezení asfaltových ploch).

Zvyšováním retenční kapacity území města.

Velmi citlivým zvažováním zahušťování centrálních částí města novou zástavbou.

Omezením automobilové dopravy v lokalitách, kde to bude možné a racionální.

Strategické technologie

Stále častěji se ukazuje, že s nástupem nových, zejména digitálních, technologií narůstá rozsah a formy jejich zneužívání. Jedná se nejen o hackerské útoky na počítačové systémy, ale i o pirátský sběr dat z důležitých systémů infrastruktury a o snahy převzít jejich řízení.

Eliminace rizik:

Důslednou ochranou počítačových systémů a dat města a jeho organizací.

Nákupem důležitých technologií a jejich komponent od prověřených dodavatelů z demokratických zemí.

Audity bezpečnosti a udržitelnosti technologií a jejich částí před nákupem.

Bezpečí v nebezpečí

Praha musí flexibilně reagovat na měnící se politickou situaci. V bezpečnostních věcech a v oblastech, kde může být kooperace potenciálně zneužita, musíme spolupracovat pouze s partnerskými demokratickými zeměmi.

Prosadíme vypracování a naplňování strategie bezpečnosti obyvatel pro případ mimořádných událostí.

Naplňování strategie se musí odrazit v řádné údržbě a rozšiřování podzemních úkrytů s dostatečnou kapacitou.

Zajistíme ochranné prostředky pro obyvatele.

Zajistíme dostatečné rezervy ve zdravotnických zařízeních.

Vybudujeme záložní plochy pro rychlou realizaci dočasných staveb.

Prosadíme vypracování strategie systému nouzového zásobování města základními potřebami a energiemi.

Budeme hledat cesty k posílení kvalitního managementu krizových situací.

 

Po státu budeme požadovat:

Spolupráci v legislativní oblasti při zvyšování odolnosti města.

Spoluúčast na investicích do bezpečnostní infrastruktury ve vlastnictví města.

Větší provázanost při zajišťování kapacit ve zdravotnických zařízeních na území města.

 

SDÍLET