Koncepční program

kan.cz » VZDĚLANOST » VZDĚLANOST článek

Vzdělanost

MOTTO:

Cílem vzdělání je samostatně myslící občan, který je schopný kriticky myslet, vstřebávat nové podněty, které mu přináší život, rozumět světu kolem sebe i sám sobě. Jen vzdělaný člověk umí využívat své šance, přijímat výzvy, klást si otázky o smyslu své existence a jít svým životem po cestě orientované na budoucnost.

1. Udržitelnost svobody

Jen kvalitně vzdělaná společnost s etickým ukotvením je schopna zajistit udržitelnosti svobody.

2. Základní nástroj kvalitní výchovy

Nástrojem ke kvalitní výchově mladého člověka je liberální vzdělání, které naučí člověka, jak myslet, nikoli co si má myslet.
Liberální vzdělání rozšiřuje člověku jeho lidský rozměr o myšlenky, historii, přírodní vědy, etiku, estetiku. Liberální vzdělání zvyšuje kvalitu života, zvyšuje šance každého jedince být dobrým partnerem, přítelem, rodičem a občanem. Kvalitní liberální vzdělání zabraňuje, aby lidé upadali do mentality vazalství, či dokonce otroctví.

3. Podmínka pokroku

Pokud chce někdo hnát společnost vpřed, musí stát na pevných etických základech. Nesmí se omezovat na pozicování a komentování toho, co se děje, ale CO BY SE MĚLO DÍT!

4. podmínka kritického myšlení

Podmínkou pro zvládnutí kritického myšlení je vnitřní duchovní rozměr člověka, jeho schopnost rozumět sám sobě a disponovat hodnotovým ukotvením. Samozřejmostí musí být znalost obecných hodnot (General Honors) jako nástroj společného kulturního základu.
Absence schopnosti kriticky myslet, rozumět historickému vývoji, znát kulturní souvislosti a estetické reference jsou důvody, proč v digitálním světě vzkvétají spiklenecké teorie, ezoterické světonázory, pseudovědy a iracionální sliby spásy.

5. Zákaz „automatů“

Je nepřijatelné, a pro společnost nebezpečné, aby na jakémkoli stupni škol byli lidé vychováváni bez etického ukotvení jako „automaty“ orientované na úspěch, soustředění jen sami na sebe a na vlastní kariéru. Rovněž nepřijatelné je omezení výuky mladých lidí na profesní výcvik (trénink).

6. Kreativní myšlení

Škola nesmí umenšovat, ale prohlubovat kreativitu mladých lidí, a naopak omezovat konformitu.

7. Individuální inkluze

V případě inkluze musí být posuzován každý případ individuálně, zda je pro postižené dítě nejlepším řešením.

8. Princip stejné startovní čáry

Nesmí dojít k situaci, že více platí původ žáka, než jeho nadání. Učitelé nesmějí klást na děti různé nároky podle původu. Klíčovým úkolem státu a školy je kompenzace sociálního deficitu dítěte.

9. Základní kulturní techniky

Každá základní škola by měla být posuzována zejména podle toho, jak žáci zvládli základní kulturní techniky, kterými jsou čtení, psaní, počítání, argumentování a myšlení.

10. Nutnost sebekázně

Škola musí silně působit na žáky při formování jejich sebekázně.

11. Význam učitele

Osoba učitele patří k nejúčinnějším vlivům při učení. Tomu musí odpovídat jeho morální integrita, společenská prestiž a sociální postavení.

12. Osobní odpovědnost za vzdělání

Vzdělání je něco, co člověk dělá sám se sebou. Cílem musí být víra v sama sebe, nikoli napodobování druhých.

13. Škola budoucnosti

Kvalita školy budoucnosti by měla být posuzována podle toho, kolik dovolí svým studentům svobody, kolik rizika, kolik zvídavosti, estetické zkušenosti, kolik neužitečného a kolik studentů ze školy předčasně odejde.