Marie Gottfriedová

navrhující strana KAN

nečlenka KAN

  • marie.gottfriedova@kan.cz

    č.1 do Zastupitelstva obce Trmice

    V komunální politice v Trmicích jsem aktivní už dvacet let. Zajímám se o dění ve svém městě, není mi lhostejné, jak vypadá moje okolí, jak se tu lidem žije a jak se město vyvíjí a mění v čase. Vnímám jako velmi důležité uvědomit si, že každý člověk ovlivňuje svým jednáním a konáním své okolí, každý svojí činností, svými postoji a hodnotami, které vyznává, proměňuje místo, v němž žije. Na každém z nás záleží!

    Vnímám, že je třeba upřít pozornost na soužití majoritní společnosti a romské minority v Trmicích. Nikdo by se v našem městě neměl cítit přehlížený, nikdo by neměl mít dojem, že má větší práva či pravomoci, než druhý. Primárně jde o vzájemný respekt a podporu potřebných na straně jedné a o důslednost v dodržování pravidel a zákonů na straně druhé. Toto je třeba posilovat ve společnosti obecně a v našem regionu zvlášť.

    Mojí parketou je školství a vzdělávání. Jako dlouholetá ředitelka trmické základní školy mám bohaté zkušenosti se vzděláváním velmi různorodých žáků – mimořádně nadaných i handicapovaných, žáků z majority, žáků z romského etnika i žáků cizinců, žáků s různými druhy speciálních vzdělávacích potřeb a z různého rodinného zázemí či životního kontextu. Vnímám, jak přínosné a obohacující je společné vzdělávání, jak cenné je pro soudržnost společnosti a její všestrannou prosperitu. Na toto chci upírat pozornost nejen v trmické komunální politice.