Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024

Preambule: nemusíme Evropskou unii milovat, stačí, když pragmaticky promyslíme její alternativy, které by bez ní pro naši zemi přicházely v úvahu. EU je jediným společenstvím, které chrání naše potřeby. Místo nereálných a nebezpečných alternativ nabízíme aktivní práci v institucích a orgánech EU a obhajobu našich zájmů. Budeme se snažit měnit chování Evropské unie tam, kde se některé přístupy jeví jako nesprávné, či přežité, reagovat na nové trendy a situace a hájit hodnoty, na kterých euroatlantický civilizační okruh vybudovali naši předkové.

 

 1. Konzervativní Evropa

Chceme-li stabilní a předvídatelné politické, právní a kulturní prostředí, potom slušná konzervativní politika opírající se o staletími prověřené hodnoty je nejlepší cestou. Cestou, na níž není méně svobody jedince, ale více svobody jedince, není méně demokracie, ale více demokracie. Máme-li však ve státech EU takovou politiku prosazovat, nesmíme připustit svobodu popírat svobodu a právo popírat právo. Proto nebudeme tolerovat jakékoli odnože levicových, či extrémně pravicových ideologií, které v minulosti vedly k celosvětovým lidským tragédiím.

 

 1. Právo blížící se etice, nikoli naopak

Etika je odolnější než zákon. Proto musí skončit vytváření nesrozumitelné právní džungle, která svírá a ohrožuje dnešní demokratický svět včetně evropských zemí. Nikdo nikdy paragrafy nepostihne mnohovrstevnatost každodenního dění a vzájemné interakce stovek miliónů lidí a společenství. Tyto snahy vedou k obecné neznalosti práva, jeho nepřehlednosti, nejasnosti výkladu a zneužitelnosti. Proto chceme prosazovat reformu práva, které se v čase bude přibližovat etice, nikoli naopak. Práva přirozeného, jednoduše pochopitelného a jasně vykládaného. Budeme prosazovat, aby nad právy entit bylo nadřazeno právo jedince. Vycházíme z toho, že všichni lidé se rodí jako sobě rovní bez ohledu na svoje osobní odlišnosti. Budeme zásadně vystupovat proti netolerantním menšinám, které prosazují svoje zájmy a ideje pomocí násilí, ostrakizace odpůrců, nebo stigmatizace a vydírání. Takové skupiny ohrožují svobodu, demokracii, náš způsob života a nelze je tolerovat. Každý občan EU musí mít právo domáhat se spravedlnosti, pokud se domnívá, že byl někým poškozen.

 

 1. Právo na soukromí jedince a rodiny

Moderní technologie dramatickým způsobem umocňují možnost vstupovat do soukromí jedince i jeho rodiny a získaná data zneužívat. Budeme prosazovat celoevropské omezování práv států, jeho institucí i soukromých subjektů sbírat data občanů, s výjimkou těch, která slouží k nezbytnému zajištění bezpečnosti. Za porušení těchto zákazů budeme prosazovat velmi citelné tresty a vysoké finanční náhrady pro oběti. Všechny produkty umělé inteligence musí mít jasnou identifikaci, za zneužití identity občana, instituce, podnikatelského, nebo obdobného subjektu, jakékoli entity apod.

musí bez jejich předchozího souhlasu následovat tvrdé tresty.

 

 1. Férový hospodářský prostor

Ekonomiky zemí EU brzdí nepřehledné a složité hospodářské právo, regulace a byrokracie. Musí skončit distribuční koalice, které si pomocí lobbingu zajišťují neoprávněné výhody na úkor občanů i veřejného sektoru. Monopoly, oligopoly, oligarchové ničí férové podnikatelské prostředí, potlačují konkurenci, omezují inovační prostor a okrádají občany o jejich peníze. Bez potírání monopolů, oligopolů a oligarchů bude ekonomika EU ztrácet svoji sílu, flexibilitu a občané svoji prosperitu. Tohle musí v evropském prostoru skončit, jinak nás čeká stagnace a úpadek.

 

 1. Minimalizace byrokracie

Evropskou unii chceme zbavit obrovské zbytné byrokracie, která všem komplikuje život. Byrokracie EU je nepopulární a přispívá k úpadku její popularity a nezájmu obyvatel členských zemí. Považujeme za nezbytné posílit EU při hájení ekonomických, politických a bezpečnostních zájmů jednotlivých zemí, nebo jejich skupin, vůči státům vně evropského společenství. Zbytné či specifické kompetence, pokud je to efektivní, je třeba vrátit na národní úroveň, aniž by to bylo chápáno jako dezintegrace.

 

 1. Rozumná ochrana životního prostředí

Důsledky poškozování přírody neznají hranice. Ochrana životního prostředí, biologická diverzita a její udržitelnost musí být jednou z priorit společné evropské politiky, neboť na ní je závislé naše přežití a budoucnost našich následovníků. Budeme prosazovat a podporovat konkrétní racionální řešení, nikoli prázdné aktivistické, ideologií zavánějící, nápady. Budeme pro co nejrychlejší plošný zákaz používání herbicidů a dalších chemických látek, které zamořují naši krajinu a kontaminují potraviny. S tím souvisí nekompromisní ochrana práv spotřebitele. Ochrana životního prostředí však musí být v rozumné rovnováze s udržitelností naší ekonomiky a životní úrovně lidí.

 

 1. Společné velké projekty vědy a techniky

Malé a středně velké země dnes díky velikosti své ekonomiky nemají šanci samostatně dosáhnout na řadu velkých projektů vědy, výzkumu a technických realizací. Přitom často tyto projekty zásadním způsobem mění svými výsledky kvalitu našich životů, posouvají nás dále a předurčují moc a postavení zemí a národů v globální soutěži. Proto budeme podporovat společné velké projekty moderní infrastruktury, kosmického výzkumu, výzkumu nových energetických zdrojů, materiálového výzkumu, vývoje nových léčiv a zdravotnických postupů, genetiky a umělé inteligence. Stejně tak budeme prosazovat a podporovat společné vzdělávací projekty pro mladé lidi a hledat cesty ke zvýšení jejich obecné vzdělanosti.

 

 1. Společně koordinovaná vnější a vnitřní bezpečnost

Svět se vrací do velké nestability. Na ruskou invazi na Ukrajině, na rostoucí moc komunistické Číny, na agresivní režimy v Íránu, Severní Koreji i na Blízkém východu a nakonec i na méně předvídatelné chování USA je třeba reagovat větší spoluprací členských zemí v oblasti vnitřní, a zejména vnější bezpečnosti. Budeme prosazovat urychlenou modernizaci armád členských zemí, podporovat těsnou spolupráci na poli vývoje a výroby nových obranných prostředků nad rámec požadovaný Severoatlantickou obrannou aliancí. Musí skončit výprodej svobody a našich nápadů za krátkodobý ekonomický profit.

 

 1. Migrace

Raději budeme říkat pravdu, než abychom byli „politicky korektní“ a lidé v zemích EU se stali oběťmi terorismu a zvýšené kriminality vycházející z nezvládnuté imigrace. Nikdo nemá automatické právo usadit se v cizí zemi, s výjimkou lidí pronásledovaných a při spojování rodin, pokud s tím daná země nesouhlasí. Současně nemá žádná členská země EU právo nařizovat přijetí imigrantů jiné členské zemi, nebo místo přijetí platit kompenzace. Budeme se však lidsky a finančně podílet na ochraně hranic EU proti nelegální migraci. Evropská unie bude natolik stabilní, nakolik stabilní budou poměry v jednotlivých členských zemích. Pokud bude komukoli umožněno usadit se v zemích EU, nebo v nich dlouhodobě pobývat, musí respektovat naše hodnoty, právo a kulturní zvyky. Migrace musí být řešena pomocí a podporou v zemích, kde je generována, nikoli v zemích EU. Budeme prosazovat plošné snížení sociálních dávek pro migranty.

 

 1. Vzájemná solidarita a ochrana zranitelných

 

Budeme prosazovat, aby se Evropská unie stala mezi lidmi populárnější masivní vzájemnou solidární pomocí při přírodních katastrofách, při epidemiích, nebo ekonomických kolapsech apod. Nebudeme ale podporovat sociální inženýrství, které otupuje flexibilitu lidí a nespravedlivě přerozděluje finanční prostředky občanů. Větší ochraně se naopak musejí těšit postižení lidé, děti a senioři. Ostatní si musí pomoci hlavně sami.

 

 1. Kulturní rozmanitost

Budeme chránit kulturní rozmanitost evropských národů, neboť kultura vytváří jejich základní identitu a je klíčovým nástrojem jeho kontinuity. Je nepřijatelné, aby byla přepisována historická realita optikou dnešního pohledu na svět, aby byly odstraňovány, nebo ničeny památky na minulá staletí. Odmítáme zhoubné sebeobviňování se Evropanů za konání svých předků. Dějiny musí být nástrojem pro poučení, nikoli záminkou pro lynč.

 

 1. Odolné společenství

Země EU musí individuálně i společně posilovat svoji odolnost v oblasti zajištění základních lidských potřeb, jakými jsou potraviny, voda, energie, minimalizace dopadů klimatických změn, či bezpečnosti občanů a kybernetických hrozeb. Musí skončit vyhazování peněz na nesmysly, a jejich využití musí být přesměrováno na věci podstatné.