Všechny příspěvky

kan.cz » Aktualne » MORÁLNÍ INTEGRITA vs.  KARIÉRA V ŽOLDU ZLOČINCŮ KSČ/SSSR PROTI LIDU A VLASTI

10.Led 2023
MORÁLNÍ INTEGRITA vs.  KARIÉRA V ŽOLDU ZLOČINCŮ KSČ/SSSR PROTI LIDU A VLASTI

Zákon č. 198/1993 Sb.

o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament

konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 – 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody,

a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.


§ 1

(1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a   to zejména:

– popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

– zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,

– znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,

– zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,

– povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,

e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.

(2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědní ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.

§ 2

(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.

(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.

§ 3

Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

§ 4

Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.

 • KAN trvá na tom, že prezidentští kandidáti s členstvím v KSČ před listopadem 89 a zejména funkcionáři KSČ, agenti nebo aspiranti na špióny a rozvědčíky komunistických tajných služeb jsou naprosto nepřijatelní a vyzývá občany ČR, aby přestali přehlížet platný Zákon č. 198/1993. Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu.

 

 • KAN vyzývá aktivní exponenty zločinného komunistického režimu (potažmo přímé či nepřímé přisluhovače okupačních vojsk SSSR v době tzv. „normalizace“ 1968-1989) a tajných komunistických služeb, Andreje Babiše (AB) jako člena KSČ a registrovaného agenta StB (podřízena sovětské KGB) a Petra Pavla (PP), jako předsedu ZO KSČ a aspiranta kurzu Zpravodajského institutu ZS GŠ (krycí název 26. odd. GŠ), kde se cvičili pracovníci zahraniční komunistické vojenské rozvědky od 1987 (konspirační výcvik prováděla StB za dohledu sovětské GRU pro špionáž, diverzní činnost proti demokratickým západním státům a sledování české emigrace), aby se oba okamžitě vzdali prezidentské kandidatury. Jejich kandidaturu považujeme za drzost, spojenou s arogancí a doprovázenou mlžením, bagatelizací či lhaním o jejich reálné minulosti.

 

 • KAN vyzývá jejich potenciální voliče, aby po 33 letech po listopadu 1989 už nepodporovali další ex-komunisty, agenty, rozvědčíky a lidi bez celoživotní morální, odborné a lidské integrity. Upozorňujeme, že nebyly odtajněny jejich agenturní svazky a hrozí nebezpečí vydírání nebo přímo služby v zájmu cizí moci proti vlasti a lidu ČR.

 

 • KAN nepodporuje volbu ex-komunistů, komunistických tajných agentů či rozvědčíků AB/PP, a tudíž evidentní snahu oligopolů/RF o pokračující postkomunistickou IMITACI demokracie a právního státu, o více než 30 let pokračující společenskou a politickou tabuizaci pojmenování reálného stavu ČR a erozi pilířů státu. Podporujeme transformaci ČR na standardní vyspělý západní demokratický a právní stát – nezbytně založený na obnovení komunisty zničené a postkomunisty potlačené velké, silné a bohaté střední třídě náhradou za dnešní postkomunistické oligopoly/RF a jejich distribuční kartely, které
 • ovlivňují všechny pilíře státu nebo tyto jsou v jejich akčním rádiu – včetně médií a od 2018 také monopolního „demokratického aktivismu“.

 

 • O Andreji Babišovi bylo za poslední dekádu publikováno mnoho dokumentů vč. jeho kontraverzní „podnikatelské činnosti“ v době tzv. prognostické či Klausovy a Zemanovy privatizace (dle býv. premiéra Stráského se privatizovalo převážně do rukou asi 300 exponentů KSČ, StB a KGB), resp. v době tzv. tunelování, pumpování bank postkomunistického Palerma atd. – data si může každý vyhledat na internetu, např.:
  (6) Jaroslav Kmenta | Facebook (J. Kmenta –  Babišovo Palermo atd.)
  https://mapovani.cz/tema/andrej-babis-a-agrofert/70  (P. Havlík – s týmem autorů)
  https://www.facebook.com/petr.blazek.12  (P. Blažek – publikuje na téma AB asi 10 let).

 

 • O Petru Pavlovi se začalo publikovat až 2022 na jeho vlastní žádost po oznámení kandidatury a dokumenty ze „špiónské školy“ ZS GŠ ČSLA byly odtajněny až nedávno 2021, jeho osobní agenturní svazek odtajněn bohužel nebyl (PP k tomu nedal souhlas).
 • Na rozdíl od nejméně 10 let známé historie komunisty, agenta StB a kontroverzního oligarchy AB, je tedy třeba o PP publikovat více (částečně nebo úplně) neznámých skutečností. Vybraná data a odkazy jsou koncem tohoto materiálu.
 • Morální integrita je to, co člověk dělá, i když se nikdo nedívá neboli se chová stále stejně, ač je viděn či neviděn, sledován či nesledován. O Petru Pavlovi toho víme dost na to, aby nám bylo jasné, že jedině člověk s morální integritou může zastávat funkci nejvyšší. Petr Pavel je příklad pravého opaku, už jen když sledujeme jeho mediální diskuze a kampaň (mlžení nebo lhaní, dokonce arogance – dotazy, zda režimu a okupantům dle rukou psaného životopisu 1987 věřil díky nízkému IQ a nebo kolaboroval se zločinným režimem a s okupanty ze SSSR pro kariéru – zůstaly bez odpovědi).
 • Bohužel pro lidi typu A. Babiše, P. Pavla a pro většinu jejich voličů po „vivisekci“ všech elit a zničení celé střední třídy komunisty po 1948 a od 1989 už ještě účinněji skrz jejich oligopoly/RF a distribuční kartely, přikryté mlčením státních institucí, justice a médií, co tu už 74 let kontinuálně ovládají pilíře státu (a od 2018 už monopolně i celý jimi grantovaný „demokratický aktivismus“ ulice), je bohužel prioritní KARIÉRA + VÝHODNOST.  A to je přesný opak: MORÁLNÍ INTEGRITY A CELOŽIVOTNÍHO DUCHOVNÍHO LIDSKÉHO A ODBORNÉHO RŮSTU, které by měl kvalitní český prezident splňovat.  Prezident by měl být naším hodnotovým vzorem, ať už mu konvenují tradiční křesťanské či podobné duchovní hodnoty anebo je nazýváme Masarykovské či Havlovy (SVOBODA, PRAVDA, PRÁVO A SPRAVEDLNOST V ŠIRŠÍM POJETÍ, ETIKA, ÚCTA KE VZDĚLÁNÍ, PODNIKÁNÍ I K DROBNÉ POCTIVÉ PRÁCI…).Mnoho Čechů (vychovaných v bezhodnotových komunistických a postkomunistických poměrech) má ty dvě hodnoty jednoduše „přehozeny“, vůbec si to samozřejmě neuvědomují a proto volí „k obrazu vnímání reality svému“.  O tom svědčí i to, že mnoho lidí vnímá Petra Pavla jako nejvhodnějšího kandidáta na post prezidenta.  Mnozí jsou dokonce rádi, že je to právě on, „ten samý člověk jako jsou oni“, i s těmi kolaborantskými chybami a kariérismem a schopností si pro sebe i pro širokou veřejnost své kardinální prohřešky vysvětlit tak, aby to pro něj i pro ně, bylo přijatelné (kognitivní disonance fanklubu) a jim to v podstatě lahodí, protože je to pro ně určitá satisfakce vlastních selhání.

 

 • Rodinné prostředí, ve kterém se formovala osobnost Petra Pavla
  PP vyrůstal v rodině obávaného plukovníka, vrchního příslušníka kontra rozvědky u Západního vojenského okruhu, (VkR/ČSLA byla podřízena StB/KGB).
 • Sám Pavel popisuje v životopise z r.1987 kolaboraci otce s okupanty od 8/1968 a ubytování důstojníků (ev. možná tajných služeb) SSSR. Z čehož jasně vyplývá, že rodina Pavlů se k okupaci stavěla podobně jako např. Biľak, Husák apod., tedy ti největší tehdejší zrádci národa.
 • Rodinné prostředí je to, co formuje osobnost, hodnotově a lidsky se ukotvuje a z čeho člověk čerpá celý život. V této rodině PP načerpal od otce a soudruhů ze SSSR (často u nich doma návštěvou) „správný“ světonázor, zcela opačný, než měli jeho vojenští spolužáci a většina okupovaného lidu ČSSR, která s nepřáteli a okupanty nekolaborovala.
 • Povahu spojenou s výchovu a hodnotami v původní rodině PP a vzděláním, a tedy lidské vlastnosti PP a způsob vnímání reality bohužel nelze následně změnit (až na velmi sporadické výjimky po nějakém velmi těžkém úrazu, klinické smrti, těžké nemoci či genocidě rodiny atp.)  – povahu a vlastnosti lze tedy jen zastřít – s věkem a zkušenostmi obvykle rostoucí sociální EQ a odbornými znalostmi pro kvalitní mimikry „ideálně“ z kurzů rozvědčíků.
 • PP nevstoupil do ČSLA pro obranu vlasti a lidu, jak říká, nýbrž přesně naopak – chtěl po vzoru svého otce dělat kariéru v žoldu komunistické mafie původem z Uljanovsku, Baku, Kremlu/Ljubljanky.
 • Byl naopak na jejich povel připraven vystoupit se zbraní v ruce i proti vlastnímu slušnému lidu ČSSR, okupovanému od 1968 vojsky SSSR. Byl připraven vystoupit se zbraní v ruce proti 3. odboji (např. V. Hučínovi, bratrům  Mašínům apod.). Iniciativně se přihlásil do kurzu ZS GŠ (GRU) pro PTDZ nejkovanější komunistické kádry na dráhu zahraničního vojenského rozvědčíka, agenta a diverzanta v týlu mírumilovných západních demokracií (dnes výsledky práce těchto agentů a jejich následovníků vyškolených u GRU vidíme např. v Salisbury, Vrběticích apod.).
 • Kandidaturu i vstup do KSČ stihl P. Pavel ještě před „perestrojkou“ za nejtužší Husákovy normalizace a zásahů proti disentu. Jeho předrevoluční kariéře dominuje extra odpudivý kolaborační životopis, který P. Pavel napsal a datuje se z roku 1987 v přihlášce do kurzu ZS GŠ/GRU. Přes nedoporučení přímými vojenskými nadřízenými pro neschopnost či nedostatečnost byl do kurzu rozvědčíků ZS GŠ „protlačen“ během několika dnů nejvyšším velením a stranickými orgány velitelství Západního vojenského okruhu, zřejmě díky vysokým konexím jeho otce, dle svědectví spolužáka. Jako stranický funkcionář, předseda ZO KSČ měl výborný aktivní kádrový posudek dobrého komunistického kádra.

 

 • Sumarizace dalších výhrad ke kandidatuře PP včetně odkazů:

S arogancí sobě vlastní P. Pavel neodpověděl redaktorce Sedláčkové na jasný slušný dotaz, zda podle životopisu 1987 skutečně věřil zločinnému režimu a okupantům (což by svědčilo pro nízký intelekt, nevyhovující pro funkci prezidenta) anebo vše dělal hlavně z důvodu kariérismu a konjukturalismu a v životopisu tedy LHAL

(835) Jak si namazat generála na chleba – YouTube

 

Petr Pavel a jeho přátelé ze SSSR
(835) Petr Pavel a jeho přátelé ze Sovětského svazu – YouTube

Pavel by podle jeho vyjádření v Superdebatě 8.1.2023 nedělal problém jmenovat bývalé členy KSČ do vysokých státních funkcí včetně Ústavního soudu ČR či Generálního štábu Armády ČR. Což vypovídá o jeho postoji k DEKOMUNIZACI, o kterou usiluje demokratická část společnosti v ČR.

Pavlovu minulost v KSČ NATO nezkoumalo, stačila mu prověrka z ČR. Prověřovaly mě i jiné země, tvrdí Pavel | Hospodářské noviny (HN.cz)

Petr BlažekJe to již poněkolikaté, kdy se ukázalo, ze Petr Pavel nemluví pravdu či si ji upravuje tak, aby vypadal v lepším světle. Pred časem tvrdil, že do KSČ vstoupil kvůli Gorbačovovi. Pak se ukázalo, že přihlášku podal v roce 1983, tedy dva roky před nástupem Gorbačova do čela sovětských komunistů. Nikdy neuvedl, že se v roce 1989 stal předsedou ZO KSČ. A to nikoliv u výsadkářů, nýbrž na jednom z nejvíce utajovaných pracovišť komunistické vojenské rozvědky, kterým byl Zpravodajský institut. Studoval zde konspirativně (krycí jméno Pávek) tříletý rozvědný kurz. Tvrdil také, že patří mezi nejvíce prověřené osoby, neboť zastával vysokou funkci v NATO, které ho důkladně prověřilo. Jako doklad ovšem předložil pouze osvědčení Národního bezpečnostniho úřadu, které získal v době, kdy ho řídil Tomáš Kadlec, Zemanův chráněnec a později odsouzený podvodník. Dnes zveřejnily Hospodářské noviny, že komunistickou minulost Petra Pavla nikdo v NATO patrně nezkoumal, neboť takové prověrky si dělají samotné státy.

Pavlovu minulost v KSČ NATO nezkoumalo, stačila mu prověrka z ČR. Prověřovaly mě i jiné země, tvrdí Pavel | Hospodářské noviny (HN.cz)

Petr Blažek – Rozhovor s bývalým politickým vězněm a protikomunistickým odbojářem Vladimírem Hučínem o bratrech Mašínových a hodnocení jejich odbojové činnost Petrem Pavlem (6. ledna 2023):

https://www.facebook.com/petr.blazek.12/posts/pfbid0gnoKxjwDPEy2j45GKm4WwMPQNfcGC9jotEefNTZxbmjSRCcBBBfJGeqY3nYhRJGel

Petr Blažek – Statut kurzu ZS GŠ komunistické vojenské rozvědky (sídlo Karoliny světlé 4 hned vedle Bartolomějské, pod dozorem GRU, krycí doklady, krycí jména, tajné byty, konspiraci vyučovala StB, sledování, obsluha mrtvých schránek, získávání agentů atd.:

https://www.facebook.com/petr.blazek.12/posts/pfbid035ULskraD6J4rQZXdpNMxys69cd9Q55wASWCUN8G4s214aqmHnSvmGwajWHfvipWSl

Petr Blažek – Špiónská škola PP:
https://www.facebook.com/petr.blazek.12/posts/pfbid02MTKWUKfQXPxgaqYZ1pzDoryji4BjnpnFheX4bN22mJJxbGAmRc2qUyyLcThGCF27l

Petr Blažek – otázky pro frekventanty Zpravodajského  institutu  ZS GŠ při závěrečných testech:

https://www.facebook.com/profile/100000015829058/search/?q=ot%C3%A1zky%20pro%20frekventanty%20Zpravodajsk%C3%A9ho%20%20

Petr Blažek – Jsem rád, že jsem se rozhodl mluvit o předlistopadové minulosti Petra Pavla. Stejně jako jsem mluvil o minulosti Andreje Babiše, Heleny Válkové a Vojtěcha Filipa. Všechny spojuje relativizace jejich podpory komunistickému režimu a jejich snaha zastávat vysoké státní funkce. Petr Pavel říká, že byl mladý kluk, když se zapletl s režimem. Ve skutečnosti měl 22 let, když požádal o vstup do KSČ. Měl 24 let, když do KSČ vstoupil. Měl 27 let, když se stal pracovníkem komunistické vojenské rozvědky, menší sestry GRU. Měl 28 let, když se stal předsedou ZO KSČ. Janu Palachovi bylo dvacet let, když hořel jako oběť za své bližní.

https://www.facebook.com/profile/100000015829058/search/?q=Janu%20Palachovi%20bylo%20dvacet%20

Agent Pávek – Příběh kovaného komunisty (audio verze životopisu vlastní rukou PP 1987 v přihlášce do ZS GŠ/GRU kurzu)

https://www.facebook.com/profile/100000015829058/search/?q=p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh%20kovan%C3%A9ho%20komunisty

(837) Agent Pávek – Příběh kovaného komunisty – YouTube

Adam Drda: Proč by generál Petr Pavel neměl být hlavou státu

Hlavní motto článku A. Drdy: P. Pavel de facto chtěl „bojoval“ a sloužil vládnoucí partě zločinců internacionální komunistické mafie, za Kreml/Ljubljanku a za vedoucí úlohu mafiánské party zločinců KSČ a za agresívní zločinný vojenský a okupační režim SSSR, a tedy PROTI většině slušného českého lidu a také proti mírumilovným demokraciím, a určitě ne, jak PP dnes tvrdí, že chtěl bránit lid a bojovat za nás…

Adam Drda: Proč by generál Petr Pavel neměl být hlavou státu — HlídacíPes.org (hlidacipes.org)

V dokumentárním snímku „Nesmíš plakat“ se Dagmar Průchová zabývala životními osudy několika žen, jejichž mateřství poznamenaly vykonstruované procesy a následné dlouhodobé věznění. Kromě psychického a tělesného týrání zažily navíc trýznivý pocit nuceného odloučení od vlastního dítěte. Výpovědi žen režisérka proložila kontrastem archivních snímků o „šťastném životě dětí a pracujících“, které byly příliš vzdáleny skutečnosti, v nichž se bez výčitek svědomí ničily životy mnoha rodin.

Nesmíš plakat – iVysílání | Česká televize (ceskatelevize.cz)

Zdroje:  veřejně dostupná data z dobového tisku a citace z veřejných zdrojů 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Hučín

 

3.odboj, držitel medaile JA Komenského

více o autorovi

Štítky:

SDÍLET