Usnesení 11. sněmu KAN

konaného v Praze 6, v salonku restaurace U Matěje dne 17. listopadu 2001

Sněm Klubu angažovaných nestraníků

1) bere na vědomí zprávu předsedy Ústřední rady KAN o činnosti KAN za období od minulého sněmu v roce 1999;

2) souhlasí se zprávou Rozhodčí a revizní komise, bere na vědomí závazek vůči . Simoně Jasinkové, který vyplývá ze zprávy RRK, a ukládá ústřední radě KAN tento závazek vyřešit;

3) připojuje se k žádosti o okamžité propuštění Vladimíra Hučína na svobodu, uveřejněné na str. 23 Zpravodaje KAN č. 66;

4) konstatuje, že pro zachování KAN jako politického hnutí se vyslovila většina přítomných delegátů;

5) souhlasí s návrhem na změnu stanov KAN, tj.

  1. s návrhem uveřejněném ve Zpravodaji č. 66 na str. 5 rozšířeném v článku IV. odst. 28 (oddíl C odst.5) o slova “…..do dvou měsíců.”
  2. s návrhem doplnit čl. IV. oddíl D odst. 1 písm. c) o slova “…..do dvou měsíců.”
a v této souvislosti: zmocňuje ÚR KAN, aby provedla konečnou redakci schválené úpravy stanov a ukládá ÚR KAN předložit změněné stanovy k registraci MV ČR;

6) stanovuje základní výši příspěvků na 600 Kč ročně na člena;

7) ukládá ÚR, aby následující sněm svolala do konce  roku 2002;

8) bere na vědomí a připojuje se k poděkování předsedy ÚR KAN odstupujícím členům ÚR KAN, RNDr. Petru Losovi, CSc. a Ing. Jaroslavu Bezděkovi, kteří se svojí aktivitou zasloužili o dobré jméno KAN;

9) zvolil Ústřední radu KAN. Členy ÚR KAN byli zvoleni tito členové  KAN : S. Jasinková, Ing. P. Holba, CSc., Ing. J. Kocourek, Ing. J. Machač, Ing. M. Matějka, Ing. V. Podracký, Mgr. P. Rynt, A. Šimek, Ing. J. Domlátil

Náhradníky ÚR byli zvoleni : B. Zimmermann, MUDr. N. Jeřábková ;

10) zvolil Rozhodčí a revizní komisi . Členy RRK byli zvoleni tito členové KAN D. Kolaříková, Ing. M. Michálková, F. Cigánek. Náhradníky RRK byli zvoleni Ing. P. Vychodil a Z. Havelka ;

11) vzal na vědomí, že dnes zvolená ÚR KAN zvolila

 

V Praze 17. 11.2001

Návrhová komise :
RNDr. Petr Los, CSc.
Ing. Jiří Domlátil